Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

  • Trong thời gian sử dụng dịch vụ. Vì bất cứ lý do gì mà khách hàng không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Mom Care sẽ hoàn lại tiền cho những buổi mà khách hàng chưa chăm sóc.